REKRUTACJA

1) Uczestnikami Projektu w ramach UMN mogą zostać uczniowie szkół ponadpodstawowych w wieku 15-19 lat, zainteresowani rozwojem intelektualnym, przejawiający ponadprzeciętne zdolności humanistyczne.

2) W przypadku osób małoletnich, warunkiem koniecznym udziału w rekrutacji do Projektu jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych (wzór zgody stanowi część formularza zgłoszeniowego do Projektu – załącznik nr 1).

3) Rekrutacja ogłoszona będzie na 40 dni przed uruchomieniem każdej edycji.

4) Rekrutacja do każdej z edycji UMN będzie dwuetapowa:

a) I etap: rejestracja Kandydatów poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wypełnienie testu kompetencji. Komisja rekrutacyjna składająca się z koordynatorów merytorycznych wszystkich jednostek Uniwersytetu Humanistów dokona weryfikacji formularza zgłoszeniowego oraz oceny testu kompetencyjnego. Następnie przedstawione zostanie zestawienie wyników w postaci listy rankingowej, która wyłoni 30 kandydatów z najlepszymi wynikami w danej edycji (w przypadku identycznej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń);

b) II etap: uczniowie wyłonieni w I etapie każdej edycji przesyłają drogą elektroniczną esej o objętości nie większej niż 500 słów. Spośród nadesłanych prac Komisja rekrutacyjna składająca się z koordynatorów merytorycznych wszystkich jednostek Uniwersytetu Humanistów wybiera 20 najlepszych prac, których autorzy wezmą udział w Projekcie.

5) Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone bez zbędnej zwłoki. Listy rankingowe będą dostępne w Biurze Projektu i u Koordynatora merytorycznego UMN.

6) W przypadku zgłoszenia większej liczby Kandydatów w stosunku do limitu miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa wg liczby zdobytych punktów za esej będący kryterium na II etapie rekrutacji. Z listy rezerwowej kandydat/ka może być przeniesiony na listę uczestników pod warunkiem zwolnienia miejsca.

7) W przypadku niewypełnienia limitów miejsc/rezygnacji Uczestników, zostanie ogłoszona dodatkowa dwuetapowa rekrutacja opisana w pkt. 4.