O UNIWERSYTECIE MŁODYCH NAUKOWCÓW

Uniwersytet Młodych Naukowców (UMN) to jednostka kształcenia spersonalizowanego powstała w ramach Uniwersytetu Humanistów w Uniwersytecie Śląskim.

Działania UMN skierowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowanych rozwojem intelektualnym, przejawiających ponadprzeciętne zdolności humanistyczne. Współpraca z najzdolniejszymi uczniami ze szkół średnich województwa śląskiego przyjmie formę tutoringu (tzw. „trójki” tutorskie: tutor naukowy — uczeń — nauczyciel akademicki). Tutorzy będą dobierani spośród pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego, specjalistów w danej dyscyplinie naukowej. Podstawowe kryterium doboru tutorów to obszar zainteresowań badawczych tutora, będący odpowiedzią na pasje kandydatów ujawnione na etapie rekrutacji oraz doświadczenie w pracy tutorskiej i aktywność na polu współpracy ze studentami. Do pracy w zespole tutorskim zaprosimy także nauczyciela akademickiego, który będzie współpracował z tutorem naukowym w zakresie odkrywania zasobów, rozwijania talentów i zainteresowań ucznia, dostosowania kursu do osobowości i możliwości podopiecznego.

Zaproponowany typ edukacji spersonalizowanej w ramach stworzonych „trójek” tutorskich zapewni stałą i efektywną współpracę nauczycieli akademickich z uczniami. System indywidualnych spotkań tutorskich, wspólne dla całej grupy ogólnorozwojowe wykłady poszerzające horyzonty myślowe uczestników projektu, pogłębiające ich wiedzę humanistyczną, sprofilowane zajęcia laboratoryjne i stematyzowane warsztaty w grupach pięcioosobowych oraz wizyty edukacyjne będą dla uczniów inspiracją do samodzielnego myślenia i tworzenia, będą pobudzać ich ciekawość świata i kreatywność. Inne zaproponowane aktywności, m. in. cykle spotkań z wybitnymi specjalistami, przedstawicielami nauki i kultury pomogą w opanowaniu sztuki dyskusji i logicznej argumentacji, przyswojeniu umiejętności krytycznego myślenia, twórczego analizowania nabytej wiedzy oraz wyrażania w sposób klarowny idei własnych i cudzych.

Uczestnicy UMN będą pogłębiać wiedzę humanistyczną (językową, kulturową, literacką, teatrologiczną, filmoznawczą, z zakresu komunikacji społecznej, psychologii, pedagogiki itp.), uczestniczyć w dialogu międzykulturowym (język i kultura polska oraz języki i kultury obce), a także nabywać umiejętności uczenia się z wykorzystaniem różnorodnych interaktywnych form pracy zwiększających zaangażowanie i podnoszących skuteczność nauki (platformy e-lerningowe, programy multimedialne, interaktywne, zajęcia w laboratoriach językowych).

Zakwalifikowani do projektu uczniowie będą rozwijać umiejętność pracy indywidualnej pod kierunkiem tutora, pracować nad rozbudzeniem potrzeby samodzielnego planowania i kształtowania ścieżki rozwoju własnego oraz autentycznego, świadomego funkcjonowania w społeczeństwie.

Zaplanowane w ramach UMN zajęcia pozwolą tutee również na naukę tego, jak stawiać sobie określone celeskutecznie je realizować, będą przygotowaniem uczniów do samodzielnego uczenia się oraz radzenia sobie z przyszłymi wyzwaniami.

W każdej edycji UMN uczniowie będą mogli także uczestniczyć w interesujących ich regularnych zajęciach kursowych ze studentami według harmonogramu zaproponowanego przez tutora (w dowolnej liczbie modułów i godzin). Będą też zapraszani do udziału w studenckich aktywnościach naukowych (koła naukowe), artystycznych, sportowych czy dydaktycznych (dni otwarte) oraz mediach akademickich.


Rada Programowa Uniwersytetu Młodych Naukowców

dr hab. Jolanta Lubocha-Kruglik, prof. UŚ
Uniwersytet Śląski
dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek, prof. UŚ
Uniwersytet Śląski
dr Lidia Mięsowska, prof. UŚ
Uniwersytet Śląski
dr Ewa Kapela
Uniwersytet Śląski
mgr Bogumiła Różańska-Świerkot
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Wodzisław Śląski

 

Program Uniwersytetu Młodych Naukowców

1. Program uczenia się UMN
2. Efekty uczenia się UMN
3. Tutorial (opis modułu UMN)
4. Wykład (opis modułu UMN)
5. Laboratorium (opis modułu UMN)
6. Wizyta edukacyjna (opis modułu UMN)
7. Matryca pokrycia efektów uczenia się UMN
8. Sylwetka kandydata UMN
9. Sylwetka absolwenta UMN