REKRUTACJA

1) Uczestnikami Projektu, w ramach UD mogą zostać uczniowie szkół ponadpodstawowych w wieku 15-19 lat, którzy są liderami opinii publicznej, zaangażowani lub wyrażający chęć angażowania się w życie swojej szkoły i najbliższej okolicy;

2) W przypadku osób małoletnich, warunkiem koniecznym udziału w rekrutacji do Projektu jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych (formularz zgody stanowi część formularza zgłoszeniowego do Projektu – załącznik nr 1);

3) Rekrutacja ogłoszona będzie na 40 dni przed uruchomieniem każdej edycji. Ostateczny termin składania dokumentów oraz wypełnienia testu kompetencyjnego online zostanie podany w ogłoszeniu o rekrutacji;

4) Wyboru Uczestników do poszczególnych edycji UD dokona Komisja rekrutacyjna składająca się z koordynatorów merytorycznych wszystkich jednostek Uniwersytetu Humanistów na podstawie weryfikacji formularza zgłoszeniowego oraz oceny testu kompetencyjnego;

5) Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone bez zbędnej zwłoki. Listy rankingowe zestawione wedle liczby zdobytych punktów będą dostępne w Biurze Projektu i u Koordynatora merytorycznego UD;

6) W przypadku zgłoszenia większej liczby Kandydatów w stosunku do limitu miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa wg liczby zdobytych punktów za test kompetencyjny online; Z listy rezerwowej kandydat/ka może być przeniesiony na listę osób zrekrutowanych pod warunkiem zwolnienia miejsca;

7) W przypadku niewypełnienia limitów miejsc/rezygnacji Uczestników, zostanie ogłoszona dodatkowa rekrutacja na podstawie kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania limitu miejsc.