RODO

W dniu 25.05.2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).  W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

 Przetwarzanie danych osobowych – Klauzula Informacyjna dla uczestników projektu

Zgodnie z obowiązkiem wyrażonym w art. 13 Rozporządzenia, podaje się szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 1. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu odbywa się zgodnie
  z postanowieniami umowy o dofinansowanie Projektu.
 2. Administratorem danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
 3. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Projektu jest Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice – jako beneficjent.
 4. W Uniwersytecie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w następujący sposób:
  a) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice,
  b) elektronicznie: e-mail: iod@us.edu.pl,
 5. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji Projektu, oraz dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu jest Koordynator Projektu.

 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestników, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia:

 1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Uniwersytet Humanistów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno – promocyjnych w ramach PO WER.
 2. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.
 3. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na rzecz administratora oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 1  – 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 Uczestnikowi projektu przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 2. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację,
 3. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 5. Prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 6. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 7. Dane osobowe zostaną poddane anonimizacji niezwłocznie po ustaniu ich przydatności.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
  z brakiem możliwości udzielenia realizacji działań w Projekcie.
 9. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO: iod@miir.gov.pl lub iod@us.edu.pl .