REKRUTACJA

  • Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w sposób ciągły tj. do wyczerpania limitu miejsc.
  • Uczestnikami Projektu, w ramach MUM mogą zostać uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego w wieku 15-19 lat.
  • Grupy uczestników Projektu zgłaszają nauczyciele.
  • W przypadku osób małoletnich, warunkiem koniecznym udziału w rekrutacji do Projektu jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych (wzór zgody stanowi część formularza zgłoszeniowego do Projektu – załącznik nr 1).
  • O przyjęciu do MUM decyduje kolejność zgłoszeń.
  • W przypadku niewypełnienia limitów miejsc/rezygnacji Uczestników, zostanie ogłoszona dodatkowa rekrutacja na podstawie kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania limitu miejsc.

DOKUMENTY

Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów/tek do Projektu

Załącznik nr 2b: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie osób małoletnich

Załącznik nr 3: Formularz danych osobowych uczestnika Projektu

Załącznik nr 4: Oświadczenie uczestnika projektu

 

Nauczyciele zainteresowani zgłoszeniem grupy (co najmniej 30 uczniów) uczniów na wizytę edukacyjną w ramach Mobilnego Uniwersytetu Młodzieży proszeni są o kontakt z koordynatorem merytorycznym. KONTAKT

Liczba wizyt edukacyjnych (w szkołach i na Wydziale Humanistycznym UŚ)  jest ograniczona. Zgłoszenia będą możliwe do wyczerpania limitu miejsc.

Z osobami, które zgłoszą chęć uczestnictwa grupy uczniów w projekcie, skontaktujemy się, aby poinformować o możliwości przystąpienia do dalszych procedur rekrutacyjnych.