O MOBILNYM UNIWERSYTECIE MŁODZIEŻY

Mobilny Uniwersytet Młodzieży (w skrócie MUM) jest mniejszą jednostką powstałą w ramach projektu Uniwersytetu Humanistów w Uniwersytecie Śląskim.

Mobilny Uniwersytet Młodzieży (w skrócie MUM) to projekt realizowany od lutego 2019 i ma na celu podejmowanie różnorodnych działań dydaktycznych (takich jak: wykłady, zajęcia warsztatowe, gry edukacyjne, quizy) skierowanych do młodzieży szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego. Zajęcia w ramach MUM mogą odbywać się w szkole, w postaci wizyty edukacyjnej, lub na Wydziale Humanistycznym UŚ (w Katowicach lub Sosnowcu). Zaplanowano również dwa większe wydarzenia zatytułowane „Z humanistyką w przyszłość”. Prowadzącymi zajęcia w ramach MUM są Wykładowcy Wydziału Humanistycznego UŚ specjalizujący się w różnych dyscyplinach: literaturoznawstwie, językoznawstwie, kulturoznawstwie, wiedzy o sztuce, filozofii i historii. Zakres merytoryczny i program każdej z wizyt edukacyjnych szkoła uzgadnia z koordynatorem merytorycznym MUM.

Zajęcia dydaktyczne i wizyty edukacyjne mają na celu poszerzenie wiedzy humanistycznej uczniów, wskazanie nowych tendencji w humanistyce, ale również powtórzenie niektórych zagadnień maturalnych. Dotyczyć mogą: języka polskiego lub języka obcego (np. angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, czeskiego, chińskiego, chorwackiego i innych), literatury i kultury polskiej lub języków i kultur obcych, komunikacji międzykulturowej, teoretycznych zagadnień językoznawczych lub literaturoznawczych, wiedzy o kulturze, filmoznawstwa, teatrologii, wiedzy o sztuce, historii Polski, historii powszechnej lub filozofii.

Szerokie spektrum tematyczne z jednej strony pozwala na utrwalenie lub uzupełnienie wiadomości maturalnych, z drugiej, na poszerzanie horyzontów uczestników projektu. Zarówno wykłady, jak i warsztaty zakładają przekazanie wiedzy w przystępny sposób, ale również zachęcają do stawiania pytań, dzielenia się wiedzą zdobytą podczas nauki szkolnej, podejmowania dyskusji, a także do aktywnej postawy i samodzielnego pogłębiania wiedzy po zakończeniu zajęć, aktywizują i wpływają na wzrost zainteresowania uczniów nauką.

Gry edukacyjnequizy w ramach wizyt edukacyjnych zapewniają możliwość sprawdzenia wiedzy w ciekawej formie, aktywizują i stymulują ucznia do stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, pozwala na efektywniejszy rozwój procesów poznawczych i wpływają na poszerzenie kompetencji komunikacyjnych i społecznych.

MUM przyczynia się także do rozwoju mobilności edukacyjnej oraz wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołami a uniwersytetem, a więc integracji środowiska akademickiego i szkolnego. Uczniowie poznają specyfikę nauczania akademickiego i mają okazję zapoznania się z ofertą studiów Wydziału Humanistycznego UŚ, co może być pomocne w wyborze dalszej drogi kształcenia. Wykładowcy natomiast mają możliwość bezpośredniego zapoznania się z treściami podstawy programowej wdrażanymi w szkołach, poznania swoich przyszłych studentów i wskazania im kierunku rozwoju, dzięki czemu zyskują szansę na pozyskanie w przyszłości wartościowych słuchaczy.

Działania zmierzające do integracji środowiska szkolnego i akademickiego wpływają ponadto na pozytywne kształtowanie relacji z otoczeniem i przyczyniają się do kształtowania społeczeństwa wiedzy. Efekty działań projektowych MUM mogą wykraczać poza czas przeznaczony na wizyty edukacyjne. Dzięki nim tworzą się bowiem sieci relacji, które mogą zaowocować nowymi projektami i wspólnymi inicjatywami szkoły i uczelni.

Rada Programowa Mobilnego Uniwersytetu Młodzieży

dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek, prof. UŚ
Uniwersytet Śląski
dr Justyna Budzik
Uniwersytet Śląski
dr Monika Gawlak
Uniwersytet Śląski
dr Antonina Kurtok
Uniwersytet Śląski
dr Magdalena Piotrowska-Grot
Uniwersytet Otwarty w Uniwersytecie Śląskim