O PROJEKCIE

Uniwersytet Humanistów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach powstał z chęci dzielenia się wiedzą i doświadczeniami oraz z przekonania o sile uczenia się od siebie wzajemnie. Z potrzeby inspirowania się wzajemnie do krytycznego i twórczego myślenia.

Jest to projekt przygotowany w ramach konkursu pt. „Trzecia Misja Uczelni” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Działania prowadzimy od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2022 roku, liczymy jednak, że nawiązane kontakty i rozpoczęta współpraca zaowocują wieloma dalszymi aktywnościami.

Projekt UH jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt koordynuje dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, prof. UŚ.

Nasza propozycja kierowana jest do niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego województwa śląskiego: młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz dorosłych osób pracujących, tj. niestudiujących nauczycieli, zwłaszcza polonistów oraz pracowników instytucji kultury w wieku 35+.

I tak, odpowiednio, w ramach Uniwersytetu Humanistów zostało stworzonych i uruchomionych pięć mniejszych specjalistycznych jednostek: dla nauczycieli, głównie polonistów – Uniwersytet Polonistów (UP), dla pracowników instytucji kultury – Uniwersytet Kulturoznawców (UK), a dla młodzieży szkół ponadpodstawowych – Uniwersytet Dialogu (UD), Mobilny Uniwersytet Młodzieży (MUM) oraz Uniwersytet Młodych Naukowców (UMN). Każda jednostka posiada odmienną wewnętrzną organizację, proponując różne formy aktywności: wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne, prace w zespołach projektowych, wizyty studyjne, a także wydarzenia edukacyjne, panele dyskusyjne i konsultacje eksperckie.

Celem naszych działań jest rozwijanie u uczestników projektu kompetencji pozwalających na aktywizację społeczną i zawodową, poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań, a także pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej. W naszym przekonaniu realizowane w ramach Uniwersytetu Humanistów aktywności pomogą tym samym zapobiegać społecznemu wykluczeniu.

Projekt jest realizowany przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy współpracy Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, Instytutu Myśli Polskiej, Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Chcielibyśmy, aby nasz projekt, zrodzony ze szczerego przekonania o społecznej odpowiedzialności nauki i kulturotwórczej roli Uniwersytetu, przygotowany i realizowany przez ludzi zaangażowanych w swoje otoczenie, stał się ważną przestrzenią współpracy.