DOKUMENTY

Zarządzenie Rektora UŚ  nr 113/2022 z dnia 11-08-2022

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „Uniwersytet Humanistów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach” realizowanego na Wydziale Humanistycznym UŚ, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.


Zarządzenie Rektora UŚ  nr 14/2020 z dnia 31-01-2020

w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „Uniwersytet Humanistów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach” realizowanego na Wydziale Humanistycznym UŚ, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

UNIWERSYTET HUMANISTÓW – REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów/tek do Projektu

Załącznik nr 2a: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie osób dorosłych

Załącznik nr 2b: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie osób małoletnich

Załącznik nr 3: Formularz danych osobowych uczestnika Projektu

Załącznik nr 4: Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 5: Karta wyboru dodatkowej ścieżki wsparcia uczestnika Projektu

Załącznik nr 6a: Formularz rezygnacji z udziału w Projekcie osób dorosłych

Załącznik nr 6b: Formularz rezygnacji z udziału w Projekcie osób małoletnich


Zarządzenie Rektora UŚ  nr 119/2019 z dnia 17-09-2019

w sprawie realizacji Projektu pt.: „Uniwersytet Humanistów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.